Google Map of No.1188 Zhongzhou Avenue, Jinshui District, 郑州市河南省 Cina, 450004